سونوگرافی و رادیولوژی میعاد در فروردین ماهی سال 1398 توسط پزشکان و کادر مجرب تاسیس و شروع به فعالیت کرد ، این مجموعه با دارا بدون تجهیزات پزشکی پیشرفته که از تخصصی ترین مراکز در منطقه اندیشه تهران میباشد