رادیوگرافی های معمولی، تخصصی و رنگی

رادیوگرافی های معمولی، تخصصی و رنگی :

رادیوگرافی یک روش تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس است. در این روش تصاویری از اندام های داخلی بیماران، بافت های نرم و استخوان ها با استفاده از تجهیزات اشعه ایکس را می گیرید.

کلیه رادیوگرافی های معمولی، تخصصی و رنگی در کلینیک تخصصی میعاد انجام می شود که شامل موارد زیر می شود:

  • کلیه تصویر برداری های معمولی و ساده
  • تصویر برداری های رنگی شامل IVP ، VCUG ، RUG و سیستوگرافی از سیستم ادراری
  • عکسبرداری از دندان ها
  • تصویر برداری های رنگی شامل باریم سوالو (barium swallow) ، باریم میل (barium meal) و Upper GI series
  • ترانزیت روده باریک و barium enema از سیستم گوارش
  • هیستروسالپنگوگرافی (HSG)